Tlačivá a žiadosti

       27.9.2016

   Pridané faktúry obce

       27.9.2016

   Mikuláš 2015

       19.12.2015

   Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce

       1.3.2016

   Zápisnice zo zasadnutí OZ

       28.7.2016

   Úcta k starším 2015

       29.10.2015

   Všeobecne záväzné nariadenia obce

       8.12.2015

   Oznam - Daň z nehnuteňosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad za rok 2016 je možné uhradiť v pondelok až štvrtok 15:00-17:00

       1.6.2016

   Chudolehotský kotlík 15

       25.9.2015

    

   Stavené povolenie

Verejná vyhláška

       7.4.2016

   MDD 2015

       11.6.2015

   Skládka odpadov Livinské Opatovce - Chudá Lehota

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

       15.2.2016

   Deň matiek 2015

     18.5.2015

   Pozvánka na fašiangový sprievod obcou

       25.1.2016

   Stavanie mája 2015

       12.5.2015

     Staršie dokumenty

     Staršie oznamy