Zmluva SAD Prievidza

O úhrade nákladov za zachádzanie autobus. linky

       17.3.2017

   Zápisnice zo zasadnutí OZ

        18.7.2017

   Suchodolie 2016

        28.11.2016

   Všeobecne záväzné nariadenia obce

       12.12.2016

   Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

       28.6.2017

   Deň matiek 2016

        28.11.2016

   Tlačivá a žiadosti

       27.9.2016

   Zmluva o vykonaní preložky elektro- energetického zariadenia

Zmluva o dielo

       22.6.2017

   Stavanie mája 2016

        28.11.2016

    

   Pridané faktúry obce

       14.6.2017

   Suchodolie 2015

        28.11.2016

   Voľba hlavného kontrolóra obce

       15.3.2017

   Mikuláš 2015

       19.12.2015

   Zmluva o dielo č. 1705

         15.2.2017

   Úcta k starším 2015

       29.10.2015

     Staršie dokumenty

     Staršie oznamy

     Staršie galérie