Dokumenty

 

  Zápisnice zo zasadnutí OZ

 

  Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce (1.3.2016) 

  Územné rozhodnutie - Preložka vonkajšieho distribučného vedenia VN (2.11.2015)

  Oznámenie o strategickom dokumente Livinské Opatovce