Dokumenty

 

  Zmluva SAD Prievidza - O úhrade nákladov za zachádzanie autobus. linky (17.3.2017)

  Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce (1.3.2016) 

  Územné rozhodnutie - Preložka vonkajšieho distribučného vedenia VN (2.11.2015)

  Zmluva o dielo - Oprava miestnej komunikácie (3.6.2015)

  Oznámenie o strategickom dokumente Livinské Opatovce