Všeobecne záväzné nariadenia obce Chudá Lehota

 

  VZN 2/2018 - O určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb

  VZN 1/2018 - Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku

  VZN 2/2016 - O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  VZN 1/2016 - O určení pravidiel času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb na území obce

  VZN 6/2015 - O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  VZN 5/2015 - O poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom v Chudej Lehote

  VZN 4/2015 - O vylepovaní plagátov počas volebnej kampane v roku 2016

  VZN 3/2015 - O určení pravidiel času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb

  VZN 2/2015 - O územnom rozvoji obce

  VZN 1/2015 - O komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch obce Chudá Lehota

  O vodení a držaní psov na území obce Chudá Lehota

  O povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác